yunchen_yuan
yunchen_yuan
采纳率66.7%
2017-01-03 09:06 阅读 1.5k

.NET怎么连接一次数据库执行多条语句

20

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
string SqlStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ToString();

SqlConnection conn = new SqlConnection(SqlStr);

conn.Open();
string sql3 = "select 编号 from CS where 编号 = '" + TextBox1.Text.Trim() + "'";
SqlCommand cmd3 = new SqlCommand(sql3, conn);
cmd3.CommandText = sql3;
cmd3.Connection = conn;
try
{
string BH = cmd3.ExecuteScalar().ToString();
string sql2 = "update CS set 数量 = 数量+1 where 编号 = " + TextBox1.Text.Trim();
SqlCommand cmd2 = new SqlCommand(sql2, conn);

    Response.Write("<script>alert('插入成功')</script>");
  }
  catch
  {
    string sql1 = "insert into CS (编号,索书号,书名,作者,数量) values (";
    sql1 += "'" + TextBox1.Text.Trim() + "','" + TextBox2.Text.Trim() + "','" + TextBox3.Text.Trim() +
      "','" + TextBox4.Text.Trim() + "','" + "1" + "')";
    SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(sql1, conn);
    Response.Write("<script>alert('插入成功')</script>");
  }

  conn.Close();

}

第一条语句执行没问题,后面两条语句不报错但没有结果,我的是SQL数据库

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  Ma_shuhua 95后の小姨婆 2017-01-03 09:18

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
  你应该要在这一句后面加上 cmd.ExecuteNonQuery();
  cmd.ExecuteNonQuery()才是cmd的执行,你现在只是赋值,并没有执行cmd语句

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2017-01-03 09:17

  如果你第一条语句执行没有报异常,就不会执行后两条。一种可能出现的异常是,你没有查询到编号,那么进入catch。
  如果都要执行,不要写在catch里。

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐