heilinshuguang
java_迷
采纳率0%
2017-01-04 03:15 阅读 2.5k

c3p0 连接数据库超时问题

我在工程里面使用c3p0做数据库连接池。在测试功能时平方重启应用。发现在重启时出现连接数据库超时。如果重新再重启应用将能够正常连接数据库。
提示超时的速度非常快,正常连接不上数据库会60秒后再提示连接超时。
是否有人遇到同样的问题?
c3p0配置如下:

    <property name="checkoutTimeout">30000</property>
    <property name="idleConnectionTestPeriod">1200</property>
    <property name="maxIdleTime">800</property>
    <property name="maxIdleTimeExcessConnections">120</property>
    <property name="maxConnectionAge">200</property>
    <property name="unreturnedConnectionTimeout">1000</property>
    <property name="maxPoolSize">300</property>
    <property name="minPoolSize">50</property>
    <property name="initialPoolSize">50</property>
    <property name="acquireIncrement">1</property>
    <property name="numHelperThreads">8</property>
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐