2 qq 35589075 qq_35589075 于 2017.01.09 09:56 提问

关于Java中NullPointerException异常的请教

public class Distribution {
  private Idiot [] idiot;
  public Distribution(){
    this.idiot=new Idiot[5];
    Chopsticks [] cp = new Chopsticks[5];
    for(int i=0; i<5;i++){
      this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[i]);  //报错是这里有问题
      if(i == 0){
        this.idiot[i].setRIGHT_CHOPSTICKS(cp[4]);
      }else{
        this.idiot[i].setRIGHT_CHOPSTICKS(cp[i-1]);
      }
    }
  }
  public static void main(String [] args)
  {
    Distribution distribution = new Distribution();
  }
}

 public class Idiot {
  private Chopsticks LEFT_CHOPSTICKS=null;
  private Chopsticks RIGHT_CHOPSTICKS=null;
  public Chopsticks getLEFT_CHOPSTICKS() {
    return LEFT_CHOPSTICKS;
  }
  public void setLEFT_CHOPSTICKS(Chopsticks left_chopsticks) {
    LEFT_CHOPSTICKS = left_chopsticks;
  }
  public Chopsticks getRIGHT_CHOPSTICKS() {
    return RIGHT_CHOPSTICKS;
  }
  public void setRIGHT_CHOPSTICKS(Chopsticks right_chopsticks) {
    RIGHT_CHOPSTICKS = right_chopsticks;
  }

}

 public class Chopsticks {
  private boolean USING_STATE;

  public Chopsticks(){
    this.USING_STATE=false;
  }

  public void setUSING_STATE(boolean using_state) {
    USING_STATE = using_state;
  }

  public boolean isUSING_STATE() {
    return USING_STATE;
  }

}
 Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
  at Distribution.<init>(Distribution.java:8)
  at Distribution.main(Distribution.java:18)

请问是哪里有问题 该怎么改

2个回答

sycdzdd
sycdzdd   2017.01.09 10:04
已采纳

idiot和cp都没有初始化吧

qq_35589075
qq_35589075 噢噢噢 知道了 没有初始化 我一问对象数组声明就自动初始化了呢 结果不是 谢谢了
一年多之前 回复
qq_35589075
qq_35589075 在Distribution的构造函数里已经初始化了啊
一年多之前 回复
engchina
engchina   Rxr 2017.01.09 10:23

this.idiot没有初始化,this.idiot[i]为NULL,所以调用setLEFT_CHOPSTICKS方法时,
=NULL.setLEFT_CHOPSTICKS
所以抛出java.lang.NullPointerException。

追加输出log

 public class Distribution {
  private Idiot[] idiot;

  public Distribution() {
    this.idiot = new Idiot[5];
    Chopsticks[] cp = new Chopsticks[5];

    // 追加的代码 Begin
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("cp[" + i + "]=" + cp[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("this.idiot[" + i + "]=" + this.idiot[i]);
    }
    // 追加的代码 End

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[i]);
      if (i == 0) {
        this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[4]);
      } else {
        this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[i - 1]);
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Distribution distribution = new Distribution();
  }
}
  ```

执行结果

cp[0]=null
cp[1]=null
cp[2]=null
cp[3]=null
cp[4]=null
this.idiot[0]=null
this.idiot[1]=null
this.idiot[2]=null
this.idiot[3]=null
this.idiot[4]=null
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at Distribution.(Distribution.java:19)
at Distribution.main(Distribution.java:29)


具体你要实现的业务逻辑我不知道,单从解决java.lang.NullPointerException来说,
你可以对this.idiot进行初始化。

public class Distribution {
private Idiot[] idiot;

public Distribution() {
  this.idiot = new Idiot[5];

  Chopsticks[] cp = new Chopsticks[5];

  // 追加的代码 Begin
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("cp[" + i + "]=" + cp[i]);
  }

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("this.idiot[" + i + "]=" + this.idiot[i]);
  }
  // 追加的代码 End

  // 对idiot初始化 Begin
  for (int i = 0; i < idiot.length; i++) {
    idiot[i] = new Idiot();
    System.out.println("this.idiot[" + i + "]=" + this.idiot[i]);
  }
  // 对idiot初始化 End

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[i]);
    if (i == 0) {
      this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[4]);
    } else {
      this.idiot[i].setLEFT_CHOPSTICKS(cp[i - 1]);
    }
  }
}

public static void main(String[] args) {
  Distribution distribution = new Distribution();
}

}

输出结果


cp[0]=null
cp[1]=null
cp[2]=null
cp[3]=null
cp[4]=null
this.idiot[0]=null
this.idiot[1]=null
this.idiot[2]=null
this.idiot[3]=null
this.idiot[4]=null
this.idiot[0]=Idiot@15db9742
this.idiot[1]=Idiot@6d06d69c
this.idiot[2]=Idiot@7852e922
this.idiot[3]=Idiot@4e25154f
this.idiot[4]=Idiot@70dea4e

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!