qq_37447441
qq_37447441
2017-02-04 04:07
采纳率: 80%
浏览 1.5k
已采纳

初学C语言,这位啥执行不了?(目的是检验函数中形参为数组时,形参改变会不会导致实参改变)求大神!!

#include
void tiangaoyou(int m[]);
void main(void)
{
int a[5],i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
scanf_s("%d", &a);
}
tiangaoyou(a[5]);
for (i = 0; i < 5; i++)
{
printf("%d", a[i]);
}
}
void tiangaoyou(int m[5])
{
int i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
m[i] = m[i] + 1;
}
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • zjdnwpu
  Q_C 2017-02-04 04:20
  已采纳

  #include
  void tiangaoyou(int m[]);
  void main(void)
  {
  int a[5],i;
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
  //scanf_s("%d", &a);
  scanf_s("%d", &a[i]);
  }
  //tiangaoyou(a[5]);
  tiangaoyou(a); //实参与形参不对应
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
  printf("%d", a[i]);
  }
  }
  void tiangaoyou(int m[5])
  {
  int i;
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
  m[i] = m[i] + 1;
  }
  }

  点赞 评论

相关推荐