kennan520
jiaqiangjiang
采纳率0%
2017-02-13 05:49 阅读 3.0k

oracle VM virtualBox 安装的centos7老是自动休眠?

总是隔天就出现自动休眠的情况,查看了xorg.conf文件配置也是正常的
Section "ServerFlags"
Option "BlankTime" "0"
Option "StandbyTime" "0"
Option "SuspendTime" "0"
Option "OffTime" "0"
EndSection

Section "Monitor"
indentify "monitor0"
Option "DPMS" "false"
EndSection

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐