jya126
jya126
采纳率50%
2017-02-22 01:45

java 正则表达式替换问题

有几个字符串
str1="[id=1,name=张三,age=3]";
str2="id=编号";
str3="name=张三";
str4="age=年龄";
想用正则替换成最终效果
str=[编号=1,姓名=张三,年龄=3],
请教大神用正则该怎么替换?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • gengziqiang1 伪造的时空 4年前

  正则不好替换吧,没想出来用正则怎么替换,但用replace函数可以:

  str1="[id=1,name=张三,age=3]";
  str2="id=编号";
  str3="name=张三";
  str4="age=年龄";
  
  var arr1=str2.split('=');
  var arr2=str3.split('=');
  var arr3=str4.split('=');
  str = str1.replace(arr1[0],arr1[1]).replace(arr2[0],arr2[1]).replace(arr3[0],arr3[1]);
  alert(str); 
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • xionglangs 编程爱好者熊浪 4年前

  字符串Str1的长度可以不定,字段可以先转换为字符串,只要格式正确就行,但str2、str3、str4需要确定。

  public static void main(String[] args) {
  String str1 = "[id=1,name=张三,age=3]";
  String[] infos = str1.substring(1, str1.length() - 1).split(",");
  String str2 = "id=编号", str3 = "name=名字", str4 = "age=年龄";
  String[] infoStr2 = str2.split("=");
  String[] infoStr3 = str3.split("=");
  String[] infoStr4 = str4.split("=");
  Map map = new HashMap();
  map.put(infoStr2[0], infoStr2[1]);
  map.put(infoStr3[0], infoStr3[1]);
  map.put(infoStr4[0], infoStr4[1]);
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  String[] info = null;
  sb.append("[");
  for (int i = 0, len = infos.length; i < len; i++) {
  info = infos[i].split("=");
  sb.append(map.get(info[0]) + "=" + info[1]);
  if (i == len - 1) {
  break;
  }
  sb.append(",");
  }
  sb.append("]");
  System.out.println(sb.toString());
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐