qq_26624753
2017-03-01 00:30
采纳率: 81.8%
浏览 904
已采纳

在WinForm下,DEV里面的GridControl问题

新加一行在第一行,怎么设置,求解
用AddNewRow(),是在行尾添加

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qq_26624753 2017-03-01 03:24
  已采纳

  已解决。。。代码如下:
  this.grvGridView.AddNewRow();
  int index = this.grvGridView.RowCount;
  this.grvGridView.DeleteRow(index);
  this.grvGridView.IsNewItemRow(0);

  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题