qq_36746346
名叫黑客的技术小白
2017-03-08 07:53

c语言 结构体指针输出信息不完整

  • c
  • 指针
  • 结构

#include
struct stu{
char *name;

int num;

int age;

char group;

float score;

}stus[5] = {{"Zhou ping", 5, 18, 'C', 145.0},
{"Zhang ping", 4, 19, 'A', 130.5},
{"Liu fang", 1, 18, 'A', 148.5},
{"Wang ming", 3, 17, 'B', 144.5} }, *p=stus;
int main ()
{
int j;
int pjf ( struct stu w[],int i );
int charu ( struct stu a[],int n);
pjf (stus,5);
stus[4]=stus[3];
charu(stus,3);
for(j=0;j<5;j++)
{
printf("%s,%d,%d,%c,%f\n",p[j].name,p[j].num,p[j].age,p[j].group,p[j].score);
}
return 0;
}

int pjf ( struct stu w[],int i )
{
int sum=0;
for(i=0;i<5;i++)
{
sum+=w[i].score;
}
printf ("%f\n",sum/4.0);
return 0;
}

int charu ( struct stu a[],int n)
{

printf("请输入一条记录\n");
scanf("%s,%d,%d,%c,%f",&a[3].name,&a[3].num,&a[3].age,&a[3].group,&a[3].score);

return 0;
}
图片说明

应该输出5组信息但是只有3组,不知道什么原因,跪求大神

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答