NPC一H
2017-03-12 05:22
采纳率: 76.9%
浏览 856
已采纳

C语言递归中多一个&输出怎么不一样?

#include
#include
void GetPos(int w, int n, int& x, int& y) {
x = (n-1) / w + 1;
y = n % w;

if (y == 0) y = w;
if (x%2 == 0) { 
    y = w - y + 1;
}

}

int main() {
int w, m, n;
int x1, y1, x2, y2;
scanf("%d %d %d",&w,&m,&n);
GetPos(w, m, x1, y1);
GetPos(w, n, x2, y2);
printf("%d",abs(x1-x2) + abs(y1-y2) );

return 0;

}

//void GetPos(int w, int n, int& x, int& y) 为什么要多个&,没有&这个怎么输出不一样

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题