DZ小明
2017-03-12 08:40
采纳率: 75%
浏览 1.4k

定位放置new开辟出的对象的空间在哪?

请看代码:

class A{
private:
  int num;
public:
  A(){
    cout << "A's constructor" << endl;
  }

  ~A(){
    cout << "~A" << endl;
  }
  void show(){
    cout << "num:" << num << endl;
  }
};

int main()
{
  char mem[10];
  mem[0] = 'a';
  mem[1] = '\0';
  mem[2] = '\0';
  mem[3] = '\0';
  cout << (void*)mem << endl;
  new(mem) char('b');
  A* p = new(mem) A;
  p->show();
  cout << p << endl;
  cout << (void*)mem << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

运行完之后,(void*)mem的地址和p的地址一样,但是mem[0]里面的值还是‘a'没变,
那么开辟出的A类对象p的空间在哪?地址在哪?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2017-03-12 08:44

  我测试的可以变为b
  http://codepad.org/cVMkdLxv
  这个取决于不同的编译器

  评论
  解决 无用
  打赏 举报