qq_37857769
qq_37857769
采纳率55.3%
2017-03-13 13:00 浏览 811
已采纳

在线等大神解答,java

定义一个方法,用来去掉字符串右边的空格
String rtrim(String str)

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 已采纳
  nuonuonuonuonuo 御诺诺诺诺诺诺诺 2017-03-13 13:05

  public String TrimRight(String sString){

  String sResult = "";

    if (sString.startsWith(" ")){ 
      sResult = sString.substring(0,sString.indexOf(sString.trim().substring(0, 1)) 
          +sString.trim().length()); 
    } 
    else  sResult = sString.trim(); 
  
    return sResult; 
  } 
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2017-03-13 13:03
   String rtrim(String str)
  {
  int n = str.Length;
  for (n = str.Length; n > 0 && str.subString(n-1,1).equals(" "); n--);
  return str.subString(0, n);
  }
  
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • skdh1 skdh1 2019-08-08 01:43

  请输入日期,例如1989年12月1日。1989-12-01
  2000-05-31
  2000年5月31日是2000年的第152天请按任意键继续

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐