yueyingyouhun
yueyingyouhun
采纳率0%
2017-03-13 13:54 阅读 3.8k

java 如何把字符数组转成字符串

java 如何把字符数组转成字符
例如 char[]b = {'a','b','c','x'};
转化成字符串 str = "abcx";

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • hgq0916 奔腾的野马 2017-03-13 14:45

  查api可知,String类提供了一个构造方法 String(char[] value) ,使用它可以把一个字符数组直接构造为一个字符串。

  char[]b = {'a','b','c','x'};

  String str = new String(b);

  点赞 3 评论 复制链接分享
 • oyljerry oyljerry 2017-03-13 14:00
  
  String strStringType="my string"; //创建一个字符串变量strStringType
  char[] chrCharArray; //创建一个字符数组chrCharArray
  chrCharArray = strStringType.toCharArray(); //将字符串变量转换为字符数组
  strStringType= String.valueOf(chrCharArray ); //将字符数组转换为字符串
  
  
  
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_37760034 一只入坑的java程序员 2017-03-13 14:11
  char[]b = {'a','b','c','x'};
    String str= "";
    for(char i:c){
    str += i;
    }
    System.out.println(str);
  
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐