qq_37862886
我欲修仙法力无边
2017-03-14 12:47

关于java String类中subString的用法

  • substring

我用subString提取字符串中最后一个字符,例如下
String a = “¥&%……¥……¥”;
String n;
n = a.subSting(a.length()-1);
那为何用subString提取字符串中倒数第二的字符是是这样的?
n = a.subSting(a.length()-2,a.length()-1);

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换