C++堆排序问题,不显示结果

#include
#include
#include
using namespace std;//建立树和堆排序
int h[101];
int n;
void swape(int m,int n)
{
h[m]^=h[n];
h[n]^=h[m];
h[m]^=h[n];
}
void siftdown(int i)
{
int t=0;
int flag=0;
while(2*i<=n&&flag==0)
{
if(h[i] t=2*i;
if(2*i+1 t=2*i+1;
if(t!=i)
{
swape(t,i);
}
else
flag=1;
}
return;
}
/*void siftup(int i)
{
int t,flag=0;
t=i/2;
while(h[t] {
swap(t,i);
i=t;
t/=2;
}
}*/
void creat()
{
for(int i=n/2;i>=1;i--)
{
siftdown(i);
}
return;
}
/*
void headsort()
{
while(n>1)
{
swape(n,1);
n--;
siftdown(1);
}
return;
}*/
int deletemax()
{
int t;
t=h[1];
h[1]=h[n];
n--;
siftdown(1);
return t;
}
int main()
{
int num;
cin>>num;
for(int i=1;i<=num;i++)
cin>>h[i];
n=num;
creat();
for(int i=1;i<=num;i++)
cout<<h[i]<<" ";
}
这个程序运行不出结果,求告知原因,最好能加一下修改

2个回答

void siftdown(int i) 函数不全,请把代码补全:

if(h[i] t=2*i;
if(2*i+1 t=2*i+1;

在调用的函数中加上断点单步调试可以学到很多知识

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!