Robotjin0218
Echove=_=
2017-03-18 05:57
采纳率: 66.7%
浏览 1.4k
已采纳

C语言 compile时没问题,build出问题了

我是新手,不知道哪里出问题了,如下图。求大神帮助图片图片

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • shihengzhen101
  AlbertS 2017-03-18 08:09
  已采纳

  sqrt打成了aqrt

  点赞 评论
 • xiaobai_2511
  MrBai_2511 2017-03-18 06:29

  int a=0, b=0, c=0;
  scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
  改成
  scanf("%d",&a);
  getchar();
  scanf("%d",&b);
  getchar();
  scanf("%d",&c);
  getchar();

  点赞 评论
 • capital_q
  Vengeful_Spirit 2017-03-19 03:55
  1. aqrt 改成 sqrt
  2. 编译器配置 链接math库, -lm
  点赞 评论

相关推荐