qq_35611628
憨_居_居
采纳率31.4%
2017-03-21 01:02 阅读 1.3k

vb.net的GridView的SelectRow方法的使用

现在我在GridView控件中选取了多条记录,怎么用SelectRow遍历出来

For Each oMaterial As String In GridView1.SelectRow()

SelectRow()的括号内怎么写

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐