chiziting0315
chiziting0315
2017-03-21 11:23

关于等号重载中构造函数中形参默认函数的问题,其中不懂为什么

3
 • 等号重载

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include

using namespace std;

//等号运算符的重载
class Array
{
public:
//int strlen(char *)
Array(char *t1=0)
{
this->length=strlen(t1);
this->p = new char [length +1];
strcpy(p,t1);
}
Array(const Array &t2)
{
this->length=t2.length;
this->p = new char [length +1];
strcpy(p,t2.p);
}

Array& operator=(Array &obj1)
{
  //先释放旧的内存
  if (this->p != NULL)
  {
    delete[] p;
    length = 0;
  }
  //2 根据obj1分配内存大小
  this->length = obj1.length;
  this->p = new char [length+1];

  //把obj1赋值
  strcpy(p, obj1.p);
  return *this;
}

~Array()
{
  if(*p !=NULL)
  {
    delete [] p;
    length=0;
  }
}
void printf()
{
  cout<<this->p;
}

private:
int length;
char *p;
protected:
};

int main()
{
Array a1("dasfsf");
Array a2=a1;//调用赋值构造函数,必须重新定义,要不然是浅拷贝,出错
a2.printf();
cout<<endl;
Array a4("dasda");
Array a3;
a3=a4;//浅拷贝,需重新定义等号。
a3.printf();
cout<<endl;

system("pause");
return 0;

}

源码如上,其中编译正确,却运行不了,如果把类中的构造函数的形参的默认赋值等于零,则正确,但是不知道为什么呢?

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答