java虐我千万遍
2017-03-30 04:19
采纳率: 6.9%
浏览 4.1k

关于 无法绑定由多个部分组成的标识符 ,求解答

select b.isum,a.* from B_YDMNG_ProductExploit a inner join (select count(1) as isum from P_Trade_His b where b.AllGoodsDetail like '%'+a.productSku+'%') b on a.status=3

[Err] 42000 - [SQL Server]无法绑定由多个部分组成的标识符 "a.productSku"。

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • Tiger_Zhao 2017-04-10 07:52
    SELECT b.isum,
        a.*
     FROM b_ydmng_productexploit a
  INNER JOIN (
          SELECT a1.productsku,
              COUNT(1) AS isum
           FROM b_ydmng_productexploit a1
           JOIN p_trade_his b1
            ON b1.allgoodsdetail LIKE '%'+a1.productsku+'%'
           WHERE a1.status = 3
         GROUP BY a1.productsku
        ) b
      ON a.productsku = b.productsku
     WHERE a.status = 3
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题