guoxie6366
guoxie6366
2017-04-04 04:06

Qt编译出错 软键盘设计

 • 调试
 • qt
 • 指针
 void SyszuxPinyin::initGb()
{
  QPushButton *pushButton=new QPushButton(this);
  pushButton->hide();
  pushButton=pushButton_hanzi_left;
  for(int i=1;i<67;i++)
  {
    button_vector.push_back(pushButton);
    button_group->addButton(pushButton,i);
    pushButton= qobject_cast <QPushButton *>(pushButton->nextInFocusChain());
  }
  connect(button_group,SIGNAL(buttonClicked(int)),SLOT(buttonClickResponse(int)));
}

第十次循环的时候出现野指针是为什么?
键盘布局如下:图片说明
调试如下:
图片说明
正好是在第一行结束的时候出现错误。

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答