yxpandjay
yxpandjay
采纳率50%
2017-04-06 15:40 阅读 1.4k

windows下用socket通信的基础问题

小弟初学网络通信,用的是如下代码,用的IDE是DEVC++,编译时总是通不过,显示
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x6d): undefined reference to _imp__WSAStartup@8'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0xc2): undefined reference to
_imp__socket@12'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x10d): undefined reference to _imp__inet_addr@4'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x12b): undefined reference to
_imp__htons@4'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x16d): undefined reference to _imp__connect@12'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x201): undefined reference to
_imp__send@16'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x245): undefined reference to _imp__closesocket@4'
C:\Users\Belial\AppData\Local\Temp\ccWv0nLN.o 未命名4.cpp:(.text+0x259): undefined reference to
_imp__WSACleanup@0'
F:\ZA7ZA8\collect2.exe [Error] ld returned 1 exit status

求各位大大帮忙看看,感激不尽!!

代码网址如下:http://bbs.csdn.net/topics/392148160

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • devmiao devmiao 2017-04-06 15:57
 • fight_in_dl 战在春秋 2017-04-06 21:28

  没发现什么问题。
  有一种可能是系统临时文件夹空间不足,编译链接过程中无法生成临时文件。
  在cmd中输入以下命令找到临时文件夹,清空其中内容。

   ECHO %Temp%
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐