qq_37501044
qq_37501044
2017-04-09 04:08

C语言printf函数不能输出%B

  • c++
  • c
  • 编程
  • printf

C语言初学,想知道为什么用visual c++6.0编程,printf("%B")不能正确显示%B,而puts函数却可以,求告知?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答