snakeser
2017-04-13 09:04
采纳率: 60%
浏览 1.7k

jq无法修改全局变量的问题,还请大神指点一二

 <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <script type="text/javascript" src="jquery-3.1.1.js"></script>
  <script>
  $(document).ready(function(){
    var a;
    $("button").click(function(){
      a = 2;
    });
    $("h1").html(a);
  });
  </script>
</head>
<body>
<h1>测试</h1>
<button>开始</button>
</div>
</body>
</html>

click事件不是触发了a=2这一赋值操作吗?可为什么a还是没有赋值?求大神指教ORZ

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • 梦昼初PurpleShell 2017-04-14 02:59
  已采纳

  你的代码实际上a的值在点击后已经发生变化了,只是没有展现到页面上,在点击事件里再加上$("h1").html(a);就好了

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 你是点击了才给a赋值。。此时$("h1").html(a);早已经执行过了,当然没有反应,放click里面去

      $("button").click(function(){
        a = 2;
      $("h1").html(a);////
      });
  
  打赏 评论
 • Ni_dhogg 2017-04-13 15:44

  同上,建议题主打个断点调试看看执行顺序.

  打赏 评论
 • qq_33623276 2017-04-14 03:51

  $(document).ready(function(){
  var a;
  $("button").click(function(){
  a = 2;
  $("h1").html(a);
  });
  });

  打赏 评论
 • 060302 2017-04-14 08:03

  $("h1").html(a); //只会执行一次, 程序不会监测a值的变化和刷新
  $("button").click(function(){
  a = 2;
  }); // 每次点击都会执行

  打赏 评论
 • xiaogezl 2017-04-21 10:53

  1楼说的对(手动滑稽)

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题