qq_34378013
qq_34378013
采纳率14.3%
2017-04-16 12:21

汇编语言冒泡法排序两位数 输出不了结果 求大神指教

一个汇编语言的问题 冒泡法排序多个两位数,我的思路是把一个两位数存在一个AL里面然后排序再输出
但是没有办法输出结果 哪位大神可以点明一下 刚入门汇编 还不太懂 多谢多谢

 DATA SEGMENT          
 NUMBER DB 100,?,100 DUP(?)        ;开辟空白空间
 TAB DB 0DH,0AH,'$'           ;空格回车
 LIST1 DB 'INPUT NUMBERS$'        ;输入数字
 LIST2 DB 'INPUT NUMBERS$'        
DATA ENDS

CODE SEGMENT
 ASSUME DS:DATA , CS:CODE
START:
 MOV AX,DATA
 MOV DS,AX
 LEA DX,LIST1             ;将文字显示到屏幕上
 MOV AH,09H             ;09H功能 显示字符
 INT 21H               ;DOS调用
 LEA DX,TAB              ;空格回车
 MOV AH,09H             ;显示回车空格在屏幕上
 INT 21H


INPUT: 
 LEA BP,NUMBER
 XOR BX,BX
 MOV AH,01H
 INT 21H
 SUB AL,30H
 MOV AH,00H
 MOV BL,10H
 MUL BL           ;BL和AL相乘放在AX里
 MOV CL,AL
 MOV AH,01H
 INT 21H
 SUB AL,30H
 MOV AH,00H
 ADD AL,CL
 MOV DS:[BP],AL;存入NUMBER中
 CMP AL,24H;判断是否与¥一样
 JZ LP0
 INC BP
 INC BL
 JMP INPUT

LP0:
 LEA SI,NUMBER
 INC SI                 ;SI-1
 MOV CL,[SI]              ;输入个数->CL
 DEC CL
 INC SI
 MOV BX,SI               ;外循环初始化SI=BX,CH=CL
 MOV CH,CL
 MOV AL,[BX]

LP1:
 INC BX
 CMP [BX],AL               ; [BX]-AL是否有近位 即CF=1
 JNC LP2
 XCHG AL,[BX]

LP2:
 DEC CH
 JNZ LP1                 ;不为零跳转
 CMP CH,'0'
 JE LP3

LP3:
 MOV [SI],AL
 INC SI
 DEC CL
 JNZ LP0
 CMP CL,'0'
 JE LP4

LP4:
 MOV AL,'$'                 ;代表‘ONPUT NUMBER’字符串
 MOV [SI+1],AL
 LEA DX,TAB
 MOV AH,09H
 INT 21H

 LEA DX,LIST2
 MOV AH,09H
 INT 21H
 LEA DX,TAB
 MOV AH,09H
 INT 21H

 MOV DX,OFFSET NUMBER             ;将NUMBER的偏移地址给DX
 INC DX
 INC DX
 MOV AH,09H
 INT 21H
 MOV AH,4CH
 INT 21H

CODE ENDS
 END START


 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

相关推荐