French888
2017-04-19 09:26
采纳率: 81.8%
浏览 965
已采纳

C语言问题!求大神解决

如何利用这段代码,输出图上这样的图形?解决,图片图片

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 战在春秋 2017-04-19 10:35
  已采纳
   int main()
  {
    int i, j, n;
    printf("请输入要打印的行数:(n<10)");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1;i <= n;i++)
    {
      for (j = n - i;j>0;j--)
      {
        printf(" ");
      }
  
      for (j = i -1 ;j > 0;j--)
      {
        printf("%c", j + 'A');
      }
  
      for (j = 0;j<i;j++)
      {
        printf("%c", j + 'A');
      }
  
      printf("\n");
    }
    return 0;
  }
  

  图片说明

  打赏 评论
 • 战在春秋 2017-04-19 11:01

  不好意思,着急了,没考虑空格 ,以下面的代码为准

   int main()
  {
    int i, j, n;
    printf("请输入要打印的行数:(n<10)");
    scanf("%d", &n);
    for (i = 1;i <= n;i++)
    {
      for (j = n - i;j>0;j--)
      {
        printf(" ");//此处为两个空格
      }
  
      for (j = i - 1 ;j > 0;j--)
      {
        printf("%c ", j + 'A');//%c后面有一个空格//%c后面有一个空格
  
      }
  
      for (j = 0;j<i;j++)
      {
        printf("%c ", j + 'A');//%c后面有一个空格
      }
  
      printf("\n");
    }
    return 0;
  }
  

  图片说明

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题