jiaojiaojiujiu
jiaojiaojiujiu
2017-04-27 12:23

vs2010编译错误,错误 CS1061

  • c#
  • visual studio

大家好,我在用vs2010编译一个c#项目时,出现了这样的错误——错误 CS1061: “DevComponents.DotNetBar.PanelEx”不包含“DisabledBackColor”的定义,并且找不到可接受类型为“DevComponents.DotNetBar.PanelEx”的第一个参数的扩展方法“DisabledBackColor”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)
我已经用using指令引入DevComponents.DotNetBar了,并且也把DevComponents.DotNetBar.dll也引用了

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答