zhendenan1221
zhendenan1221
2017-05-03 13:17

求解,openwrt交叉编译时出现错误

  • 交叉编译
  • openwrt

麻烦大家帮忙解决一下,我用openwrt交叉编译时出现这样的错误:fatal error: sys/endian.h: No such file or directory compilation terminated

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答