m0_37070668
m0_37070668
2017-05-07 12:35

hbase性能测试代码问题

  • 性能测试
  • hbase

最近刚接触HBase,HBase性能测试这块代码看不懂,不知从何看起,请问有性能测试的代码吗?希望有注释

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答