u011500781
vcxiaohan2
采纳率38%
2017-05-10 02:52 阅读 1.2k

mongodb 一个字符串的问题

1

下面这样写会报错,我应该改怎么办,我想增加more0、more1这样

 for(var i=0; i<10; i++) {
  db.persons.update({index: 2}, {$set: {('more'+i): 111}});
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • alan0721 alan0721 2017-05-10 03:05

  db.persons.update({index: 2},{$inc:{"more":+i}}, {multi:true}); 这样写!

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐