qq_38352092
qq_602612418
2017-05-14 11:19

判断一个整数是不是素数,我这样子调用函数,为什么最后得到的都是“不是素数”

  • c
  • printf
  • math.h
  • 素数

#include
#include
int main()
{
int n,f,i;
int s(int n);
printf("请输入一个整数:\n");
scanf("%d",&n);
{
if(i<=sqrt(n))
printf("该整数不是素数\n");
else
printf("该整数是素数\n");
}
return 0;
}
int s(int)
{int temp,i,n;
for(i=2;i<=sqrt(n);i++)
if(n%i==0);
temp=n;
return (temp);
}

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答