hpzfpayusg
hpzfpayusg
采纳率0%
2017-05-16 10:48 阅读 7.7k

VS2010+opencv2.4.10 error LNK2001: 无法解析的外部符号

图片说明1>CameraDS.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 cvReleaseImage
1>CameraDS.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvCreateImage
1>CameraDS.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvFlip图片说明
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvGetSize
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvConvertImage
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvLoadImage
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvSetImageROI
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvSaveImage
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvShowImage
1>CvvImage.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvGetImageROI
1>mymfc.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvDestroyWindow
1>mymfc.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvReleaseCapture
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "
_declsp![![![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201705/16/1494931732_440893.png)图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201705/16/1494931633_997993.png)图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201705/16/1494931500_68171.png)图片说明ec(dllimport) public: thiscall asm_shape::~asm_shape(void)" (imp_??1asm_shape@@QAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 cvReleaseMat
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "int __cdecl cv::_interlockedExchangeAdd(int *,int)" (?_interlockedExchangeAdd@cv@@YAHPAHH@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: void __thiscall cv::Mat::copySize(class cv::Mat const &)" (?copySize@Mat@cv@@QAEXABV12@@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "void __cdecl cv::fastFree(void *)" (?fastFree@cv@@YAXPAX@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: __thiscall cv::_OutputArray::_OutputArray(class cv::Mat &)" (??0_OutputArray@cv@@QAE@AAVMat@1@@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: __thiscall cv::_InputArray::_InputArray(class cv::Mat const &)" (??0_InputArray@cv@@QAE@ABVMat@1@@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: void __thiscall cv::Mat::deallocate(void)" (?deallocate@Mat@cv@@QAEXXZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvResize
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvResetImageROI
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvWaitKey
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: __thiscall cv::CascadeClassifier::CascadeClassifier(void)" (??0CascadeClassifier@cv@@QAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: virtual __thiscall cv::CascadeClassifier::~CascadeClassifier(void)" (??1CascadeClassifier@cv@@UAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: bool __thiscall cv::CascadeClassifier::load(class std::basic_string,class std::allocator > const &)" (?load@CascadeClassifier@cv@@QAE_NABV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: __thiscall cv::Mat::Mat(struct _IplImage const *,bool)" (??0Mat@cv@@QAE@PBU_IplImage@@_N@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "void __cdecl cv::cvtColor(class cv::_InputArray const &,class cv::_OutputArray const &,int,int)" (?cvtColor@cv@@YAXABV_InputArray@1@ABV_OutputArray@1@HH@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "void __cdecl cv::equalizeHist(class cv::_InputArray const &,class cv::_OutputArray const &)" (?equalizeHist@cv@@YAXABV_InputArray@1@ABV_OutputArray@1@@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "public: virtual void __thiscall cv::CascadeClassifier::detectMultiScale(class cv::Mat const &,class std::vector<class cv::Rect
,class std::allocator > > &,double,int,int,class cv::Size_,class cv::Size_)" (?detectMultiScale@CascadeClassifier@cv@@UAEXABVMat@2@AAV?$vector@V?$Rect_@H@cv@@V?$allocator@V?$Rect_@H@cv@@@std@@@std@@NHHV?$Size_@H@2@2@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall asm_shape::asm_shape(void)" (imp_??0asm_shape@@QAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall asmfitting::asmfitting(void)" (imp_??0asmfitting@@QAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: thiscall asmfitting::~asmfitting(void)" (imp_??1asmfitting@@QAE@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: bool thiscall asmfitting::Read(char const *)" (imp_?Read@asmfitting@@QAE_NPBD@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: void thiscall asm_shape::Resize(int)" (imp_?Resize@asm_shape@@QAEXH@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 impInitShapeFromDetBox
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: bool thiscall asmfitting::ASMSeqSearch(class asm_shape &,struct _IplImage const *,int,bool,int)" (imp_?ASMSeqSearch@asmfitting@@QAE_NAAVasm_shape@@PBU_IplImage@@H_NH@Z)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 cvNamedWindow
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvResizeWindow
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvGetWindowHandle
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvSetZero
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvCloneImage
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvRectangle
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvCircle
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvCreateMat
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvGEMM
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvSVD
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 _cvTrace
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "
_declspec(dllimport) public: double const thiscall asmfitting::GetMeanFaceWidth(void)const " (imp_?GetMeanFaceWidth@asmfitting@@QBE?BNXZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: class asm_shape const thiscall asmfitting::GetMappingDetShape(void)const " (imp_?GetMappingDetShape@asmfitting@@QBE?BVasm_shape@@XZ)
1>mymfcDlg.obj : error LNK2001: 无法解析的外部符号 "__declspec(dllimport) public: struct Point2D32f & thiscall asm_shape::operator" (imp_??Aasm_shape@@QAEAAUPoint2D32f@@H@Z)
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • oyljerry oyljerry 2017-05-16 12:48

  opencv的lib是否也是vs

  点赞 评论 复制链接分享
 • oyljerry oyljerry 2017-05-16 12:48

  opencv的lib是否也是vs2010编译的

  点赞 评论 复制链接分享
 • u010323330 D丶酒舞 2017-07-16 04:36

  兄弟,解决了吗?我今天第一次配置这个opencv,果然出的各种问题,最简单的显示图片都出问题。也是无法解析外部命令。兄台解决的话,请告知

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐