CalledJoker
老衲呢
2017-05-18 12:39

一些关于指针的小问题,程序实现从键盘输入字符串并比较大小

 • 指针

#include
#include

#define N 4

void main()
{
void sort(char *name[], int n);
void print(char *name[], int n);

int i;
char *string[N];
 //You are so handsome! You are the Good boy!  I am so hot now! I love you!
for( i=0; i < N; i++)
{
  scanf("%s", &string[i]);
}

sort(string, N);
print(string, N);

}

void sort(char *name[], int n)
{
char *temp;
int i, j, k;

for(i=0; i < n-1; i++)
{
  k = i;

  for(j = i+1; j < n; j++)  
  {
    if( strcmp(name[k], name[j]) > 0)   //当name[k] > name[j]时,结果为正数
    {
      k = j;
    }
    if(k != i)
    {
      temp = name[i];
      name[i] = name[k];
      name[k] = temp;
    }
  }
}

}

void print(char *name[], int n)
{
int i;

for(i=0; i < n; i++)
{
  printf("%s\n", *(name + i) );
}

}


 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

5条回答