StmoryO_O
2017-05-19 11:16
采纳率: 100%
浏览 940
已采纳

关于es6块级作用域的问题。。。。

<!DOCTYPE html>
function f() { console.log('I am outside!'); } (function () { if (false) { function f() { console.log('I am inside!'); } } f(); }());


代码如上,若在谷歌浏览器运行,提示报错不存在函数f,这是为什么呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 当作看不见 2017-05-19 11:45
  已采纳

  这个不是es6 块级作用域,这里是变量作用域的范围

  //作用域1
  function f(){...};
  //下面是一个立即执行的块级作用域2
   (function(){
     if(false){
     //作用域2声明了f,所以f 为下面所示函数,但是由于if 跳过了,
  // 没有执行,所以f 为undefined ,也就是在同级作用域下,只要有声明,不管是否执行,系统都会认为此变量在当前作用域已经存在
    function f(){
        console.log("inside");
      }
     }
     f();
   })();
  
  点赞 打赏 评论
 • StmoryO_O 2017-05-19 11:18

  <!DOCTYPE html>
  function f() { console.log('I am outside!'); } (function () { if (false) { function f() { console.log('I am inside!'); } } f(); }());


  
  

  代码……

  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题