changwen313
2017-05-27 08:41
采纳率: 50%
浏览 1.6k

C# 微信红包接口开发 Dictionary如何变成xml

小弟初学,根据网上的一些资料,用C#开发微信红包调用接口,现在遇到的问题是,
构造出来的字典, 现在不知道怎么将Dictionary转换为微信接口需要的xml格式,请大神们赐教!
Dictionary parameters = new Dictionary();
parameters.Add("act_name", act_name);
parameters.Add("client_ip", client_ip);
parameters.Add("min_value", min_value);
parameters.Add("max_value", max_value);
parameters.Add("mch_billno", mch_billno);
parameters.Add("mch_id", mch_id);
parameters.Add("nonce_str", nonce_str);
parameters.Add("nick_name", nick_name);
parameters.Add("re_openid", re_openid);
parameters.Add("remark", remark);
parameters.Add("send_name", send_name);
parameters.Add("total_num", total_num);
parameters.Add("total_amount", total_amount);
parameters.Add("wishing", wishing);
parameters.Add("wxappid", wxappid);

  //生成签名
  string sign = Class1.CreateSignString(parameters, "Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm098765");

  parameters.Add("sign", sign);
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题