LZCitlearner
LClearner
2017-05-27 09:16

手机蓝牙控制51单片机小车问题

 • hc05
 • 51单片机
 • 蓝牙

#include //这是巡线小车,我想用手机 蓝牙HC05控制小车启动 但是一直不会动啊 求帮忙 时间紧迫啊

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit en1=P1^5; /* L298?Enable A 电机pwm*/
sbit en2=P1^0; /* L298?Enable B /
sbit s1=P1^4; /
L298?Input 1电机 /
sbit s2=P1^3; /
L298?Input 2 /
sbit s3=P1^2; /
L298?Input 3 /
sbit s4=P1^1; /
L298?Input 4 /
sbit R=P2^7;/
¹âµçÓÒ传感器 /
sbit C=P2^6;/
center*/
sbit L=P2^5;/* left */

uchar HighRH = 0; //¸ßµçƽÖØÔصĸß×Ö½Ú
uchar HighRL = 0; //
uchar LowRH = 0; //µÍµçƽÖØÔصĵÍ×Ö½Ú
uchar LowRL = 0; //
uchar receiveData;
uint key=0,i=0;

void ConfigPWM(uint fr, uchar dc);//设置小车转速ÉèÖÃÕ¼¿Õ±È¡£µ÷½ÚתËÙ

void GO(void)

{
s1=1;
s2=0;
s3=1;
s4=0;
}

void TL(void)
{
s1=1;
s2=0;
s3=0;
s4=1;
}

void TR(void)
{
s1=0;
s2=1;
s3=1;
s4=0;
}

void STOP(void)
{
s1=1;
s2=1;
s3=1;
s4=1;
}

void delay(uint l)
{
uint k,j;
for(k=l;k>0;k--)
for (j=110;j>0;j--);
}

void main()
{

  ConfigPWM(100, 20);

while(1)
{

if(key==1)//我想让手机发 1 就启动
{

  if(i==0)
    {

    GO();
    delay(1000);
    i++;
    }

    //ÅжϿªÊ¼
  if((R|C|L)==0)
    {
     STOP();
    }

  if((L&R)==0&&(C==1))
    {
      GO();
    }

  if (L==1&&((C|R)==0))
    {
      TL();
    }

  if(R==1&&((L|C)==0))
    {
      TR();
    }

    if(((R&C)==1)&&(L==0))//Youó45¶È
    {
      TL();
      if((L&C)==0&&(R==1))
          TR();
    }

   if((R&C&R)==1)
    {
      GO();
    }

   if(((L&C)==1)&&R==0)
    {

      TL();
      while(1)
      {

      if(((L&C)==1)&&R==0)
       {
       TL();
        break;
       }

      if(((L&R)==0&&C==1)||((L&R&C)==1))
    {
       GO();
      }

      if(L==1&&((C|R)==0))
       {
          TL();
        }

      if((L|C)==0&&R==1)
      {
        TR();
      }

      if(L==0&&((C&R)==1))//Ê®×Ö
      {
       GO();
        break;
      }

     } 

    }

}

else STOP();

}

}

/*open PWM,fr-ƵÂÊ,dc-Õ¼¿Õ±È */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc){
uint high, low;
unsigned long tmp;

tmp = (11059200/12) / fr; //Ò»¸öÖÜÆÚËùÐè¼ÆÊýÖµ
high = (tmp*dc) / 100; //¸ßµçƵËùÐè¼ÆÊýÖµ
low = tmp - high; //µÍµçƽËùÐè¼ÆÊýÖµ
high = 65536 - high + 12; //¼ÆËã¸ßµçƽµÄÖØÔØÖµ
low = 65536 - low + 12;//

HighRH = (unsigned char)(high>>8); //¸ßµçƽÖØÔØ
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //µÍµçƽÖØÔØ
LowRL = (unsigned char)low;

  TMOD=0x21; //T0ÉèÖ÷½Ê½1 T1ÉèÖÃΪ2
TH0 = HighRH; //¸ßµçƽ
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; 
TR0 = 1; 

/*bluetooth open*/ 
SCON=0X50;     //ÉèÖÃΪ¹¤×÷·½Ê½1
PCON=0X00;     //²¨ÌØÂʲ»¼Ó±¶/
TH1=0XFD;        //¼ÆÊýÆ÷³õʼֵÉèÖã¬×¢ÒⲨÌØÂÊÊÇ9600µÄ
TL1=0XFD;
ES=1;            //´ò¿ª½ÓÊÕÖжÏ
EA=1;            //´ò¿ª×ÜÖжÏ
TR1=1;         //´ò¿ª¼ÆÊýÆ÷


  en1 = 1; //Êä³ö¸ßµçƽ

  en2 = 1; //Êä³ö¸ßµçƽ

}

/* T0 ÖжÏ,²úÉú PWM */
void InterruptTimer0() interrupt 1
{

 if (en1 == 1&&en2==1)
  { 
  TH0 = LowRH;
  TL0 = LowRL;
  en1 = 0;
      en2 = 0;
}
  else
  { 
  TH0 = HighRH;
  TL0 = HighRL;
  en1 = 1;
     en2 = 1;
}

}

void Usart() interrupt 4 //´®¿ÚͨÐÅÖжÏ
{

receiveData=SBUF;//³öÈ¥½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý
RI = 0;//Çå³ý½ÓÊÕÖжϱê־λ

if((receiveData-48)=='1')
      key= 1; 

SBUF=receiveData;//½«½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý·ÅÈëµ½·¢ËͼĴæÆ÷
while(!TI);     //µÈ´ý·¢ËÍÊý¾ÝÍê³É
TI=0;            //Çå³ý·¢ËÍÍê³É±ê־λ

}

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答

为你推荐

换一换