xueweigang
xueweigang
采纳率28.6%
2017-05-28 10:54 阅读 2.8k

c++TXT文件读取回车符问题

代码如下,怎么在读完一行后写在另一个文件是也能自动加上回车
test1文件图片说明
现在的输出
图片说明
期望的输出
图片说明

 #include<iostream>
#include<fstream>
//#include<string>
using namespace std;
int main()
{
  ofstream out("t.txt");
  ifstream in("test1.txt");
  if(!in){ 
    cout<<"不能打开输入的文件"<<endl; 
    return 0; 
  } 
  int flag=0;
  char a;
  in>>a;
  while(a!=EOF){

  if(a>='0'&&a<='9'){
    out<<a;
    flag=1;
  }
  else if(a=='.'){
    out<<a;
    flag=0;
  }
  else if(!(a>='0'&&a<='9')&&flag==1){
    out<<" ";
    flag=0;
  }
  else if(a=='\n'){
    out<<'\n';
    flag=0;
  }
  else if(a=='$')
    break;
  in>>a;
  }
  return 0;
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • baidu_38196535 Demo_gu__ 2017-05-28 11:16

  不知道c++能不能使用用c语言
  fputs fgets 一行一行操作很容易

  点赞 评论 复制链接分享
 • xueweigang xueweigang 2017-05-28 11:24

  我记得好像需要getLine()函数

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_35750655 Change_Nine 2017-05-28 14:51

  c语言中回车符可以读到你可以用%d打印 你把写入的那个文件用ue打开就可以看到

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐