yuehan521
yuehan521
2017-05-30 14:36
采纳率: 50%
浏览 1.8k
已采纳

Java里把一个对象当做一个构造方法的参数时出现问题:实际参数列表和形式参数列表长度不同

class Text1 {
public void shuchu(){

System.out.println("1");

}

public static void main(String[] args) {
  Text1 g=new Text1();
  Text2 t=new Text2(g);//问题:实际参数列表和形式参数列表长度不同

t.diaoyong();
}

}
class Text2{
Text1 g;
public void Text2(Text1 g){
this.g=g;
}
public void diaoyong(){
g.shuchu();
System.out.println("text2");
}
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • qq_30614883
  zzc_bjfu 2017-05-30 14:52
  已采纳

  构造方法不能加void修饰,加void就变成普通方法了!

  点赞 评论
 • qq_35928356
  Ply to windward 2017-05-30 16:27

  构造方法没有 返回值

  点赞 评论

相关推荐