5

Qt无法加载图片,用的QImage::load()

毕设用Qt,但是一直读不了图片,用的是QImage,图片格式为.jpg和.png,死活都读不出来。
代码如下
图片就放在当前文件夹内 T.T

   QString filename = "test.png";
  QImage* img=new QImage;
  if(! ( img->load(filename) ) ) {
      ui->labelMap->setText("图片加载失败.");
      delete img;
      return;
  }
    ui->labelMap->setPixmap(QPixmap::fromImage(*img));

img->load() 的返回值一直是false,求助各位大佬啊。

查看全部
ufsrboy
Jojozzc
2017/06/03 08:07
 • c++
 • qt
 • 图片
 • 图像处理
 • 点赞
 • 收藏
 • 回答
  私信

5个回复