wyiyuqi
wyiyuqi
2017-06-18 10:32

h5标签video 怎么禁止视频下载

  • videoview播放视频

哪位大神遇到到 请指导一二,在页面中,鼠标右键,可以把视频右键另存为,这种给取消掉

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答

为你推荐

换一换