qq_34428733
8251023
采纳率0%
2017-06-19 13:15

请各位大神给我叫做哈这道题呀,java我不会做呀

编写一个类A,该类创建的对象可以调用方法g()输出小写的英文字母表。
然后再编写一个A类的子类B,要求B类创建的对象不仅可以调用方法g()输出小写的英文字母而且还可以调用子类新增的方法f()输出大写的英文字母表。最后编写主类C,在主类的main方法中测试A.B类。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • sj18182656342 黄河默默 4年前

  在c中new a b 调相应方法

  点赞 评论 复制链接分享
 • as_csdn 代码的灵魂是bug! 4年前

  public class Test2 {
  static class A {
  public void g(){
  for(int i='A';i<='Z';i++){
  char c=(char) i;
  System.out.print(c+" ");
  }
  System.out.println();
  }
  }

  static class B extends A{
    public void f(){
      for(int i='A';i<='Z';i++){
        char v=(char) (i+32);
        System.out.print(v+" ");
      }
      System.out.println();
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    A a=new A();
    a.g();
    B b=new B();
    b.f();
    b.g();
  }
  

  }
  望采纳

  点赞 评论 复制链接分享
 • luan1010 luan1010 4年前
  public class A {
    public void g() {
      System.out.println("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
    }
  }
  
  
  public class B extends A {
     public void f(){
       System.out.println("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ");
     }
  }
  
  
  public class C {
    public static void main(String[] args) {
    A a=new A();
    a.g();
    B b=new B();
    b.g();
    b.f();
    }
  }
  
  

  忘采纳

  点赞 评论 复制链接分享
 • u010724660 stepforw 4年前

  先想想,看哪里不会,再说

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐