Koda Duck
2020-12-17 21:17
采纳率: 100%
浏览 126

python一串字符中每个数字出现次数?

输入一串字符,统计其中每个数字出现的次数并输出。

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大佬!!!!

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • LibraSolo 2020-12-17 21:54
  已采纳

  a = input()

  for i in set(a):

      b = list(a).count(i)

      print(i, b)

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题