yangqingwen911
染指一梦
采纳率25%
2017-06-28 02:42 阅读 900

关于在C++DLL中使用C#对象的问题

1
class ClientListener : public IClientListener
{
public:
  ClientListener(IClientListenerEx ^ pListener) 
  {
      //pListener为C#对象,我怎么用变量保存它
  }
private:
  IClientListenerEx ^ m_pListener;//在C++中直接定义此变量有错
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  yangqingwen911 染指一梦 2017-06-28 10:38

  class ClientListener : public IClientListener
  {
  public:
  ClientListener(IClientListenerEx ^ pListener)
  {
  gcrootpTmp = new gcroot(pListener);
  m_pListener = static_cast<void
  >(pTmp);
  }
  ~ClientListener()
  {
  if (m_pListener)
  {
  gcrootpTmp = static_cast>(m_pListener);
  delete pTmp;
  m_pListener = NULL;
  }
  }
  void Call(int code)
  {
  gcrootpTmp = static_cast>(m_pListener);
  ((IClientListenerEx ^)*pTmp)->OnStatusChanged(code);
  }
  private:
  void* m_pListener;
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • yangqingwen911 染指一梦 2017-06-28 07:31

  有人可以指导一下吗?

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐