2 xinyoulingxi1 tong xinyoulingxi1_tong 于 2012.11.26 16:32 提问

添加NSMutableArray到另一个NSMutableArray中时数组值
 NSMutableArray *no1=[[NSMutableArray alloc]init];
  NSMutableArray *no2=[[NSMutableArray alloc]init];

  for(int i=0;i<3;i++)
  {
    for (int j=0;j<=i;j++)
    {
      NSString *no_str=[NSString stringWithFormat:@"%d",j];
      [no1 addObject:no_str];
    }
    [no2 addObject:no1];
    [no1 removeAllObjects];
  }
  NSLog(@"Final:%@",no2);

实际输出是:

( ( 0, 1, 2 ), ( 0, 1, 2 ), ( 0, 1, 2 ) )

期望输出是:

( ( 0 ), ( 0, 1 ), ( 0, 1, 2 ) )

2个回答

g989_1314125
g989_1314125   2012.11.26 17:02
已采纳
NSMutableArray *no1;

  NSMutableArray *no2=[[NSMutableArray alloc]init];

  for(int i=0;i<3;i++)
  {
    no1=[[NSMutableArray alloc]init];
    for (int j=0;j<=i;j++)
    {
      NSString *no_str=[NSString stringWithFormat:@"%d",j];
      [no1 addObject:no_str];
    }
    [no2 addObject:no1];
    [no1 release];
  }
  NSLog(@"Final:%@",no2);
prettYYoyic
prettYYoyic   2012.11.26 16:47

如果你用的ARC,我的代码可以帮忙

NSMutableArray *no1;
NSMutableArray *no2=[[NSMutableArray alloc]init];

for(int i=0;i<3;i++)
{
  no1=[[NSMutableArray alloc]init];
  for (int j=0;j<=i;j++)
  {
    NSString *no_str=[NSString stringWithFormat:@"%d",j];
    [no1 addObject:no_str];
  }
  [no2 addObject:no1];
}
NSLog(@"Final:%@",no2);

在我这里输出结果就是:

( ( 
0
 ), 
(
 0, 
 1 
), 
(
 0, 
 1, 
 2
 ) )
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!