q2617426
无感五
采纳率73.3%
2017-07-17 02:29 阅读 1.2k

如何使用JQ或者JS如何计算超公里数

50

提问,现在我想计算一个超公里数价格的插件,比如我设定超过10公里之后, 每超出1公里
就为超出公里数,那我如何自动计算出这个超出的一公里呢
下面例子
总路程15公里,现超出5公里
总路程8公里 (这是没超出公里数的情况)
总路程500米 (这是没超出公里数的情况)

这个问题写了几天 都没好方法实现 ,请问这个应该怎么实现

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  showbo GoCityPass新加坡曼谷通票 2017-07-17 03:11
  
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
  <div id="g1">max=10公里<br />
    <input type="text" class="dist" value="15公里" /><br />
    <input type="text" class="dist" value="8公里" /><br />
    <input type="text" class="dist" value="500米" /><br />
  </div>
  <div id="g2">max=800米<br />
    <input type="text" class="dist" value="15公里" /><br />
    <input type="text" class="dist" value="2000米" /><br />
    <input type="text" class="dist" value="500米" /><br />
  </div>
  <script>
    $.fn.getDist = function (max) {
      var km,re=/^(\d+)(公里|米)$/;
      if (!(km = re.exec(max))) { alert('max参数错误,格式为为“10公里或者10000米”'); throw 'max参数错误,格式为为“10公里或者10000米”' }
      if (km[2] == '米') km = parseFloat(km[1] / 1000);//传入的为米转为公里单位
      else km = parseFloat(km[1]);
      function getExceed() {
        var m = re.exec(this.value);
        if (m) {//符合“数字公里/米”格式执行计算
          if (m[2] == '米') m = parseFloat(m[1] / 1000);//传入的为米转为公里单位
          else m = parseFloat(m[1]);console.log(m,km)
          var span = $(this).next('span');
          if (span.length == 0) $(this).after(span = $('<span></span>'));
          span.html(m > km ? '<span>现超出' + (m - km) + '公里</span>' : '');
        }
      }
      return this.each(getExceed).change(getExceed);
    }
    $('#g1 input.dist').getDist('10公里');
    $('#g2 input.dist').getDist('800米');
  </script>
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • pandahii pandahii 2017-07-17 03:07

  function calculateOverflowKM(inputKm,definedKm){
  var overflowKm = inputKm-definedKm;
  if(overflowKm<0.0){
  return 0.0;
  }
  return overflowKm;
  }

  哈哈

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐