qq_29637191
「已注销」
2017-07-17 12:03

redhat下QT项目运行一直有一个can not find -lglib-2.0 怎么办

10
  • qt
  • redhat
  • glib

redhat下QT项目运行一直有一个can not find -lglib-2.0 怎么办,项目在ubantu下可以运行,写的,怎么来redhat就不行了

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答