qq_38219740
qq_38219740
采纳率0%
2017-07-19 02:48 阅读 7.9k

关于qt textbrowser 的使用

我使用qt creator 做UI,从网站接收到消息后显示在textbrowser上,需要怎么做?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • shen_wei shen_wei 2017-07-19 07:33
 • u011012932 一去丶二三里 2017-07-20 01:59

  设置内容一般通过以下接口:

  setHtml() // HTML 形式
  setPlainText() // 纯文本形式
  setText() // HTML 形式或者纯文本形式,由文本编辑器自己判断正确的格式。

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐