f8g9h0
f8g9h0
采纳率0%
2017-07-20 08:24 阅读 3.7k

怎么样用C#实现从一个数据库的一张表读取数据然后传入其他表中

怎么样用C#实现从一个数据库的一张表读取数据然后传入其他表中

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • u012401478 好的哦 2017-07-20 08:36

  直接先读取再写入就好了啊

  点赞 评论 复制链接分享
 • u012401478 好的哦 2017-07-20 08:45

  string connstr = "Data Source=LONG-PC\LONG;Initial Catalog=Blog;User ID=long;Password=longtao";
  4 string cmdstr="select * from Test";
  5

  6 SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);
  7 conn.Open();
  8
  9 SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  10 cmd.CommandText = cmdstr;
  11 cmd.Connection = conn;
  12 SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);
  13 DataSet ds = new DataSet();
  14 adap.Fill(ds);

  ds里面保存着查到的值,筛选字段可以直接在sql语句里面“*”改为相应的字段

  
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐