qq_23660243
2017-07-22 10:39
采纳率: 72.2%
浏览 1.0k
已采纳

C语言函数返回指针和数组的区别

我的函数返回一个二维数组如下:

 double** inverse(double (**data)) {
  double result[2][2];
  result[0][0] = data[1][1] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
  result[0][1] = -data[0][1] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
  result[1][0] = -data[1][0] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
  result[1][1] = data[0][0] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);

  return result;
}

然后函数外面用一个二维指针去接:

  double** s = inverse(gama[FreIdx]);
  printf("%f\n", s[0][0]);

但是报错了,说s的内存地址无法访问。求解释一下,对C不是很熟

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • threenewbee 2017-07-23 14:12
  已采纳
   因为你返回的数组是局部变量,是定义在堆栈上的,出了函数,这些内存就被回收了。所以报错。
  而指针你是动态分配的,在堆上,是全局的,不会因为函数的退出而被回收。其实和指针没有关系,如果你返回的是全局的数组也是可以的,如果你返回的是局部变量的指针,也是不可以的。
  但是有个例外,如果不是数组,而是单个变量,因为c/c++编译器会自动复制过去,所以就没有问题。
  如下代码就没问题
  int foo()
  {
  int i = 1;
  return i;
  }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 57_Viking 2017-07-23 14:08

  你的result是在函数内申明,并开辟了空间,函数执行完后,生存周期结束,空间被释放了,只是返回了指针

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 798VHS 2017-07-23 15:45

  result是定义在inverse函数内的局部变量,随着inverse建栈而建立,当inverse函数执行完后inverse函数所占用的内存随即被系统回收。

  由于inverse是定义在该函数的局部变量,所以该函数所占用的内存也将被回收,此时s变量得到了inverse函数return的result指针是指向已被回收的内存地址(即该地址指向的内存已经不再归该进程所有,该进程不得访问,否则将引发异常)


  解决方案之一:先修改inverse函数

  
  void inverse(double (**data),double result[2][2]) 
  {
      result[0][0] = data[1][1] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
      result[0][1] = -data[0][1] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
      result[1][0] = -data[1][0] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
      result[1][1] = data[0][0] / (data[0][0] * data[1][1] - data[0][1] * data[1][0]);
  }
  
  

  然后调用inverse函数前定义个二维double数组,并将该数组传输inverse函数中

  
  double res[2][2];
  inverse(gama[FreIdx],res)
  
  printf("%lf\n",res[0][0]);
  
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题