kendess
kendess
采纳率25%
2017-07-27 07:02 阅读 822
已采纳

jdbc 问题 急!!!在线等!

图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq_26955209 學成 2017-07-27 07:38

  URL地址中端口你少写了吧。

  //              数据局类型     地址       端口 数据库名 
   String url = "jdbc:oracle:thin:@192.168.102.89:1521:dhctest";
  
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • niaonao niaonao 2017-07-27 07:22

  把你的异常信息贴出来

  点赞 评论 复制链接分享
 • gxx13285640837 洞妖洞妖呼叫洞拐 2017-07-27 07:24

  哪里报错了啊?只放一张图,我们又不知道哪里错了。。。。。。。。。

  点赞 评论 复制链接分享
 • q975583865 一点寒芒先至 2017-07-27 07:35

  先不说别的,你的链接都没关

   conn.close();
   pstmt.close();
   rs.close();
  

  当然,写在finall里

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_26955209 學成 2017-07-27 07:42
   public class TestJDBC { 
  
   public static void main(String[] args) { 
   ResultSet rs = null; 
   Statement stmt = null; 
   Connection conn = null; 
   try { 
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 
    //new oracle.jdbc.driver.OracleDriver(); 
    conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@192.168.102.89:1521:dhctest", "dhctest", "dhctest123"); 
    stmt = conn.createStatement(); 
    rs = stmt.executeQuery("select * from dhctest"); 
    while(rs.next()) { 
    System.out.println(rs.getString("deptno")); 
    } 
   } catch (ClassNotFoundException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } catch (SQLException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } finally { 
    try { 
    if(rs != null) { 
     rs.close(); 
     rs = null; 
    } 
    if(stmt != null) { 
     stmt.close(); 
     stmt = null; 
    } 
    if(conn != null) { 
     conn.close(); 
     conn = null; 
    } 
    } catch (SQLException e) { 
    e.printStackTrace(); 
    } 
   } 
   } 
  
  } 
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • Myweblog Myweblog 2017-07-27 08:00

  华信的?? 哪个部门的?

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐