weixin_39681229
weixin_39681229
采纳率0%
2017-07-31 14:25 阅读 1.8k

正则表达式匹配空行前的所有东西?

用的python的re,有一段文本, 我想匹配第一个\n\n之前的所有东西,包括\n包括文字。试了很多方法不是全部删掉,就是只删了\n\n的上一行

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

4条回答 默认 最新

 • huasa2239635117 huasa2239635117 2017-08-01 01:41
   string pattern = txtBiaoDaShi.Text;
  
          pattern = "(\n\n)";
          Regex reg = new Regex(pattern);
  
  
          string input = "hello1" + "\n" + "hello2" + "\n\n" + "word";
  
          bool d = reg.IsMatch(input);
          if (reg.IsMatch(input))
          {
            var t = reg.Matches(input);
  
            Match oneMatch = reg.Match(input);
            int index = oneMatch.Index;
            var tt = input.Substring(0, index);
  
          }
  

  tt的结果是:hello1\nhello2

  点赞 评论 复制链接分享
 • a350062174 a350062174 2017-08-01 02:00

  .* 匹配不到\n ,要使用[\s\S]*

   import re
  
  a="""123
  123
  123
  
  333
  333
  """
  
  p=re.compile("([\s\S]*?)\n\n")
  m=p.match(a)
  
  print(m.group(1))
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • huasa2239635117 huasa2239635117 2017-08-01 02:25

  审题不认真,没看到是python

   import re
  pattern='(\n\n)'
  tt = "hello1" + "\n" + "hello2" + "\n\n" + "word"
  result=re.search(pattern,tt)
  print(result)
  

  这是语句,另外贴个网址:http://www.cnblogs.com/tina-python/p/5508402.html
  这个是我搜索的一个网页,我觉得写的很好你可以看看,不过他用的不知道是python哪个版本,有些语句可能不一样。

  以下是运行结果

  <br>
图片说明

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_39321513 静静_jingjing 2020-12-30 11:17

   虽然提问的时间比较久远了 但是我试出来了 还是希望帮助到后面搜这个题的人

  先造一个串

  # -*- coding: UTF-8 -*-
  import re
  txt = 'hello\nhello2\n\nhello3'
  print(txt)

  匹配\n\n前面的所有内容

  注意使用re.S(匹配包括换行在内的所有字符)   re.search()的作用是:扫描整个字符串并返回第一个成功的匹配

  # -*- coding: UTF-8 -*-
  import re
  txt = 'hello\nhello2\n\nhello3'
  content = re.search(r'(.*)\n\n',txt,re.S).group(1)
  print(content)

   这是结果

  如果匹配\n\n后面的所有内容

  # -*- coding: UTF-8 -*-
  import re
  txt = 'hello\nhello2\n\nhello3'
  content = re.search(r'\n\n(.*)',txt,re.S).group(1)
  print(content)

  结果

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐