qq_29789613
qq_641843909
2017-08-02 07:24
采纳率: 100%
浏览 5.0k
已采纳

Matlab 不等式 线性方程式最优解

单价都是1000,X1到X4是4中原料占比,总和为100%,求解成本最低的最优解
答案(X1=26.26%,X2=0.00%,X3=58.15%,X4=15.25%)
Min s = 1000 * X1 + 1000 * X2 + 1000 * X3 + 1000 * X4;

14<= 13.9 * X1 + 13.0 * X2 + 13.6 * X3 + 15.7 * X4 <=16;
0.1<= 0.17 * X1 + 0.04 * X2 + 0.08 * X3 + 0.11 * X4 <= 0.9
0.4<= 0.41 * X1 + 0.39 * X2 + 0.48 * X3 + 0.92 * X4 <=0.8;
0<=0.13 * X1 + 0.21 * X2 + 0.14 * X3 + 0.24 * X4 <= 100;
0.1<=0.15 * X1 + 0.10 * X2 + 0.15 * X3 + 0.18 * X4 <= 0.5;
0.4<=0.3 * X1 + 0.44 * X2 + 0.52 * X3 + 0.58 * X4 <= 1.2;
0.32<=0.49 * X1 + 0.39 * X2 + 0.49 * X3 + 0.39 * X4 <=0.6;
3110<=3390 * X1 + 3240 * X2 + 3210 * X3 + 2240 * X4 =3310;

帮忙看看,我写的肯定有问题,这个方法(linprog)能这么用吗?还有更好的方法吗?
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

4条回答 默认 最新

 • qq_29789613
  qq_641843909 2017-08-15 10:35
  已采纳

  function linprog2_1
  f=[1000,1000,1000,1000];
  A=[13.9,13.0,13.6,15.7;
  0.17,0.04,0.08,0.11;
  0.41,0.39,0.48,0.92;
  0.13,0.21,0.14,0.24;
  0.15,0.10,0.15,0.18;
  0.3,0.44,0.52,0.58;
  0.49,0.39,0.49,0.39;
  3390,3240,3210,2240;
  -13.9,-13.0,-13.6,-15.7;
  -0.17,-0.04,-0.08,-0.11;
  -0.41,-6.39,-0.48,-0.92;
  -0.13,-0.21,-0.14,-0.24;
  -0.15,-0.10,-0.15,-0.18;
  -0.3,-0.44,-0.52,-0.58;
  -0.49,-0.39,-0.49,-0.39;
  -3390,-3240,-3210,-2240;];%负号指把不等式两边同时乘以-1把大于等于号转化为小于等于号
  b=[16,0.9,0.8,100,0.5,1.2,0.6,3310,-14,-0.1,-0.4,0,-0.1,-0.4,-0.32,-3110];
  Aeq=[1,1,1,1];
  beq=1;%组成之和为1
  lb=[0,0,0,0];
  ub=[];
  [x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

  end
  图片说明

  点赞 评论
 • qq_29789613
  qq_641843909 2017-08-02 08:04

  有大神帮忙给看看吗?这个怎么另加悬赏

  点赞 评论
 • qq_29789613
  qq_641843909 2017-08-02 10:07

  function linprog2_1
  f = [1000,1000,1000,1000];
  A = [13.9,13.0,13.6,15.7;
  0.17,0.04,0.08,0.11;
  0.41,6.39,0.48,0.92;
  0.13,0.21,0.14,0.24;
  0.15,0.10,0.15,0.18;
  0.3,0.44,0.52,0.58;
  0.49,0.39,0.49,0.39;
  3390,3240,3210,2240];
  b = [16;0.9;0.8;100;0.5;1.2;0.6;3310];
  Aeq=[];
  beq=[];
  lb = [0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000];
  ub = [];
  [x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
  end

  点赞 评论
 • zy841958835
  cloudyzhao 2017-08-03 00:51
  点赞 评论

相关推荐